مراحل ثبت ایده به شرح زیر می باشد:

1- ثبت نام در سایت بانک ایده و تکمیل اطلاعات شناسنامه

2- دانلود فرم ثبت اطلاعات ایده در قسمت فرمها و تکمیل آن

3-بارگذاری فایل در قسمت ارسال ایده


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

الناز منصوری نوشته:

ارسال ایده

تاریخ:1400/03/13 6:39:58 PM