قوانین ایده شو

قوانین ایده شو

رویداد ایده شو

مقدمه
ایده شو رویدادی است که افراد توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک میزنند. هر کس حداقل یک فکر یا ایدهای دارد که با تمام شور و اشتیاق به آن می- پردازد. در مجموع رویداد ایده شو محلی است برای به اشتراک گذاری ایدههای مبتنی بر تجربیات زندگی- ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق برانگیز و شنیدن نقطه نظرات منحصر به فرد داوران در خصوص ایدههایمطرح شده.

نحوه انتخاب ایدههای برتر جهت حصور در مرحله نیمه نهایی:


پس از ثبت نام ایدهها در رویداد )در سامانه www.bankeideh.ir (، ایدههای ویرایش شده توسط دبیرخانه بعد از اتمام مهلت ثبت نام، برای هیئت داوران ارسال و از بین آنها 12 ایده انتخاب شده و تا چند ساعت قبل از شروع رویداد به صاحبان آنها اطلاع داده میشود. شاخصهای مورد نظر داوران به شرح زیرمیباشد:
1 نوآوری - 10 امتیاز
2 جذابیت ایده - 10 امتیاز
3 شفافیت ایده - 10 امتیاز
4 بازار پسند بودن - 10 امتیاز


ویژگی ایده برتر:


یک ایده خوب باید نوآور، شفاف، دارای توجیه اقتصادی، امکانپذیری و بازار پسند و مهمتر از همه مرتبط با موضوع رویداد باشد و به طور کلی:
- ایدهها باید از تنوع موضوعی بالایی برخوردار باشند. ممکن است درخواست چندین ایده خوب برای یک موضوع وجود داشته باشد ولی برخی از آنها برای خفظ تنوع موضوعات حذف شوند.

-درخواستهایی که موضوع آنها دارای بیشترین نوآوری، جذابیت، هیجان انگیز بودن و کارپذیری بوده و محصول تجربه، دانش، تلاش و حرفه خود صاحب ایده باشند در اولویت قرار میگیرند.

-موضوعاتی که قبلا ارائه شدهاند، اولویت کمتری برای تایید نهایی دارند مگر آنکه وجه تمایز قابل توجهی با ایده مشابه داشته باشند.

لازم به ذکر است به هر ایده طبق شاخصهای تعریف شده امتیاز داده میشود. امتیازات داوران پس از نرمالایز شدن جهت تعیین 5 ایده برتر دوره نهایی استفاده میشوند.

شاخصهای امتیاز دهی در مرحله نیمه نهایی و نهایی:

1 نوآوری - 10 امتیاز
2 جذابیت ایده - 10 امتیاز
3 شفافیت ایده - 10 امتیاز
4 بازار پسند بودن - 10 امتیاز
5 ارائه خوب - 10 امتیاز
6 رعایت زمان - 10 امتیاز

نحوه ارائه در دور نیمه نهایی:

در مرحله نیمه نهایی مدت زمان ارائه ایده 3 دقیقه میباشد که در این بازه زمانی ایدهپرداز ایده خود را ارائه میکند. پس از ارائه، داوران به مدت 2 دقیقه نظرات خود را در خصوص ایده ارائه شده اعلام میکنند.

نحوه انتخاب ایدههای برتر دور نهایی:

بعد از آن شرکت کنندگان رای خود را به 5 نفر در برگه رای ثبت میکنند که آرای شرکت کنندگان شمارش شده و بر اساس نتایج رای گیری به نفر اول امتیاز 30 ، دوم امتیاز 29 و الی آخر اطلاق میشود. سپس این امتیازات نرمال شده و با امتیاز نرمال شده داوران به نسبت 30 % و 70 % )به ترتیب( جمع شده و 5 نفر به مرحله نهایی راه پیدا میکنند.

نحوه ارائه در دور نهایی:

در مرحله نهایی مدت زمان ارائه 5 دقیقه میباشد. هر یک از ایده پردازان منتخب در مقابل داوران قرار می- گیرند تا در خصوص ایده ایشان پرسشهایی را مطرح کنند. بعد از آن ایدههای اول تا سوم اعلام میشوند.