ایده شو(رویداد شتاب) با موضوع "مهندسی شیمی و محیط زیست"

ایده شو(رویداد شتاب) با موضوع

مرکز رشد دانشگاه هرمزگان  همکاری پارک علم و فناوری استان هرمزگان، دانشکده مهندسی شیمی نفت، کمیته مدیریت سبز و پارک علم و فناوری استان هرمزگان مسابقه ایده شو(رویداد شتاب) با موضوع "مهندسی شیمی و محیط زیست" را در تاریخ 4/03/1401 برگزار می نماید.


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

2002