ملاک های ارزیابی ایده ها

ملاک های ارزیابی ایده ها

ایده در جهت توسعه فناوری های دریایی بوده و یا منجر به توسعه فناوری شود.

ایده ارایه شده باید یکی از نیازهای دریایی کشور را برطرف نماید.

بازار ایده ارایه شده مشخص باشد.

ایده توجیه اقتصادی داشته باشد.

مدارک و مستندات ایده کامل باشد.