ایده شو با موضوع گیاه استبرق(5 اسفندماه-1400)

ایده شو با موضوع گیاه استبرق(5 اسفندماه-1400)

محورهای رویداد:

*اکولوژی و بوم شناسی گونه و استفاده از ان در منابع طبیعی-

*کشت و پرورش و کاربرد استبرق در کشاورزی

*استفاده از گونه جهت تولیدات صنعتی


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

1003