تماس با ما.

مرکز رشد و فناوری دانشگاه هرمزگان

بندرعباس
خیابان آیت اله غفاری ساختمان دانشگاه هرمزگان طبقه دوم
P: 07633340123-4
آدرس سایت: www.hormozgan.ac.ir