تماس با ما.

دبیرخانه مسابقه:خیابان آیت اله غفاری، ساختمان دانشگاه هرمزگان، مرکز رشد

تلفن:076-33340123،33340124

اطلاعات بیشتر:@irandaryahormozgan